STEM & STEAMBlake's STEM Kit

Blake's STEM Kit

$39.95

Flexistix Creativity Kit

Flexistix Creativity Kit

$30.95

Steam Lab for Kids

Steam Lab for Kids

$27.99

Steam Play & Learn

Steam Play & Learn

$17.99

STEM - Years 2-3

STEM - Years 2-3

$35.95

6-in-1 Solar Kit

6-in-1 Solar Kit

$25.50

7-in-1 Solar Recharge Station

7-in-1 Solar Recharge Station

$26.95

Brick Building 101

Brick Building 101

$16.99

Circuit Scribe - Basic Kit

Circuit Scribe - Basic Kit

$69.95

Circuit Scribe - Mini Kit

Circuit Scribe - Mini Kit

$19.95

Circuit Scribe Pen

Circuit Scribe Pen

$34.95

Cubetto – Colouring Pack

Cubetto – Colouring Pack

$99.95

Flexistix Eiffel Tower

Flexistix Eiffel Tower

$19.95

Flexistix Geodesic Structures

Flexistix Geodesic Structures

$41.95

Flexistix Multi-Tower Kit

Flexistix Multi-Tower Kit

$36.95

Flexistix Truss Crane

Flexistix Truss Crane

$24.95

Floating Train

Floating Train

$81.95

GID Putty

GID Putty

$6.95