STEM & STEAMBlake's STEM Kit

Blake's STEM Kit

$39.95

6-in-1 Solar Kit

6-in-1 Solar Kit

$25.50

7-in-1 Solar Recharge Station

7-in-1 Solar Recharge Station

$26.95

Circuit Scribe - Basic Kit

Circuit Scribe - Basic Kit

$69.95

Circuit Scribe - Everything Kit

Circuit Scribe - Everything Kit

$3,799.00

Circuit Scribe - Mini Kit

Circuit Scribe - Mini Kit

$19.95

Circuit Scribe - Super Kit

Circuit Scribe - Super Kit

$119.95

Circuit Scribe - Ultra Kit

Circuit Scribe - Ultra Kit

$149.95

Circuit Scribe Pen

Circuit Scribe Pen

$34.95

Cubetto – Colouring Pack

Cubetto – Colouring Pack

$99.95

Floating Train

Floating Train

$81.95

GID Putty

GID Putty

$6.95

Green Science - Potato Clock

Green Science - Potato Clock

$22.50

Hydraulic Robot Arm

Hydraulic Robot Arm

$69.50

Kid K'NEX - Stretchin Pals

Kid K'NEX - Stretchin Pals

$21.95

littleBits - Getting Started

littleBits - Getting Started

$39.95