STEM & STEAMBlake's STEM Kit

Blake's STEM Kit

$39.95

Circuit Scribe - Basic Kit

Circuit Scribe - Basic Kit

$69.95

Circuit Scribe - Everything Kit

Circuit Scribe - Everything Kit

$3,799.00

Circuit Scribe - Mini Kit

Circuit Scribe - Mini Kit

$19.95

Circuit Scribe - Super Kit

Circuit Scribe - Super Kit

$119.95

Circuit Scribe - Ultra Kit

Circuit Scribe - Ultra Kit

$149.95

Circuit Scribe Pen

Circuit Scribe Pen

$34.95

Green Science - Green Rocket

Green Science - Green Rocket

$22.50

Green Science - Potato Clock

Green Science - Potato Clock

$22.50

Green Science - Solar Robot

Green Science - Solar Robot

$35.50

Green Science - Tin Can Robot

Green Science - Tin Can Robot

$27.95

Hanye - Forklift (84 Pieces)

Hanye - Forklift (84 Pieces)

$19.95

Hanye - Plane (84 Pieces)

Hanye - Plane (84 Pieces)

$19.95

KidzLabs - Robotic Hand

KidzLabs - Robotic Hand

$22.50

KidzLabs - Smart Robot

KidzLabs - Smart Robot

$27.95

KidzRobotix - Crazy Robot

KidzRobotix - Crazy Robot

$27.95

KidzRobotix - Fridge Robot

KidzRobotix - Fridge Robot

$27.95